Där brast ett ädelt hjärta

ISBN 978-91-978681-3-6

Format 160 x 230 mm

384 sidor

Inbunden med hårda pärmar

DÄR BRAST ETT ÄDELT HJÄRTA

av Margareta Skantze

Det här är en historiebok av ett annorlunda slag. I stället för att redovisa ett skeende i tidsföljd har författaren valt att skildra det ur ett antal olika synvinklar. Läsaren får ta del av de mest inflytelserika aktörernas perspektiv på händelseförloppet vilket skapar en mångfacetterad bild.

Den händelse som boken beskriver är det stora skiftet då det medeltida Europa bytte skepnad och gick in i ett nytt skede, kallat ”nya tiden”. Detta skedde kring sekelskiftet 1500 och författaren har valt att placera den nordiske unionskungen Kristian II i centrum för berättelsen.

Parallellerna till vår egen tid är många. Då som nu sprängde den nya informationstekniken ett tidigare kunskapsmonopol. En äldre tids värdebegrepp löstes upp. Etablerade maktstrukturer raserades. Och historieskrivningen låg helt i händerna på de nya makthavarna och blev till ett viktigt instrument för att styra opinionen i önskvärd riktning. Då som nu!

Först i raden av aktörer är Europas officiella makthavare påve Leo X och kejsar Karl V. Och bakom dem bankiren Jakob Fugger, som fått upp vittringen på koppargruvorna i Dalarna och silvergruvan i Sala. Det blir upptakten till ett handelskrig om naturtillgångarna i Norden och till unionens sammanbrott.

Runt den nordiske kungen rör sig också inflytelserika personer på närmare håll, bland dem den svenske diplomaten och ”spinndoktorn” Hemming Gadh. Han var mentor till den blivande tyrannen Gustav Vasa. Med ideologisk ammunition hämtad från Martin Luther, bröts Sverige loss ur den Nordiska Unionen och förvandlades till en militärdiktatur.

En annan betydande makthavare var Mor Sigbrit, Danmarks informella härskare, som hade som mål att genomföra en borgerlig revolution i Norden. Hennes slagord och paroller ger en föraning om Franska Revolutionen 1789 och Ryska Revolutionen 1917.

Sist i detta porträttgalleri tar Kristina Gyllenstierna plats. I svensk historieskrivning har hon målats ut som en patriot och en kvinnlig förebild. Här beskrivs hon i stället som en kvinna som blir utnyttjad, använd och manipulerad av alla i sin omgivning.

Avslutningsvis visar författaren hur detta väldiga skifte återspeglas och gestaltas i två av den engelska renässansdramatikens mest spelade verk: Christopher Marlowes Doktor Faust och William Shakespeares Prins Hamlet.

Utgiven i september 2019